Обратно

Новини

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „НОВАТА СВЕЖАРКА В ГРАДА"


ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ
 „НОВАТА СВЕЖАРКА В ГРАДА. КУПИ КОМБО МЕНЮ ДЮНЕР GRAND&PEPSI 0.5L/PEPSI MAX 0.5L/MIRINDA ПОРТОКАЛ 0.5L/MIRINDA НАР И ГРОЗДЕ 0.5L/7UP 0.5L
 
 1. Организатор и официални правила на ПРОМОЦИЯТА
Промоционалната кампания „НОВАТА СВЕЖАРКА В ГРАДА. КУПИ КОМБО МЕНЮ ДЮНЕР GRAND&PEPSI 0.5L/PEPSI MAX 0.5L/MIRINDA ПОРТОКАЛ 0.5L/MIRINDA НАР И ГРОЗДЕ 0.5L/7UP 0.5L
/Промоцията/ се организира и провежда от „АЛАДИН ФУУДС” ООД, с ЕИК 115271421, със седалище и адрес на управление: град София 1324, район „Люлин”, ж.к. „Люлин”, бул. Европа № 119, наричано "Организатор" със съдействието на “Куадрант Бевъриджис” АД, ЕИК  831607255, със седалище и адрес на управление Столична община, с. Лозен, ул. „Лозен” № 6 представлявано и управлявано от Николай Ангелов, наричанo „Партньор”.
Официалните правила на Промоцията са публикувани на сайта www.aladinfoods.bg/news в категория НОВИНИ, откъдето правилата са достъпни през целия период на Промоцията по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.
 1. С покупката на Комбо меню Дюнер Grand с PEPSI 0.5L/PEPSI MAX 0.5L/MIRINDA ПОРТОКАЛ 0.5L/MIRINDA НАР И ГРОЗДЕ 0.5L/7UP 0.5L и получаването на скреч карта на Промоцията от касиерите в обектите на Aladin Foods,Участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите официални правила за участие в Промоцията /Официални правила/.
 2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официалните правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване на сайта www.aladinfoods.bg/news.
 3. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.
 1. Територия  НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ
 1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България в търговските обекти, описани в Приложение 1 представляващо неразделна част от Официалните правила.
 1. продължителност на промоцията
 1. Промоцията се провежда от 13.05.2022г до 13.06. 2022 г., или до изчерпване на наградите само в търговски обекти с поставени рекламни материали за Промоцията /Период на Промоцията/ и предлагащи комбо меню Дюнер Grand с PEPSI 0.5L/PEPSI MAX 0.5L/MIRINDA ПОРТОКАЛ 0.5L/MIRINDA НАР И ГРОЗДЕ 0.5L/7UP 0.5L, част от Приложение 1
 2. Организаторът не гарантира, че Промоцията ще се провежда едновременно във всички обекти посочени в Приложение 1 през целия период на Промоцията. Промоцията ще се провежда само в търговски обекти, в които са поставени рекламни материали за Промоцията.    
 3. За избягване на всякакво съмнение, Промоцията започва от в 00:00:00 на (13) май 2022 г. и ще продължи до 23:59:59 на (13) юни 2022 г. включително (Период на Промоцията), или до изчерпване на количествата награди в обектите и ще се провежда само в търговски обекти, в които са поставени рекламни материали за Промоцията.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ
 1. Промоцията е отворена за участие на всички граждани на възраст над 16 години с местоживеене в Република България („Участник”), с изключение на служителите на „Аладин Фуудс“ ООД , „Куадрант Бевъриджис” АД, рекламна агенция „Готово“ ООД, и всички други рекламни агенции, свързани с Промоцията, както и членовете на техните семейства /деца и съпрузи/.
 2. Чрез взимането и изтъркването на скреч полето на скреч картата и показването й на касиер в обекта с промоция, участниците декларират, че имат навършени 16 години. Организаторът не носи отговорност за невярно декларирана възраст. При установяване участие на лица под 16 г., Организаторът ще изисква потвърждение за участие в Промоцията от страна на участника и от родител/настойник.
 1. УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ОПАКОВКИ
 1. PEPSI 0.5L/PEPSI MAX 0.5L/MIRINDA ПОРТОКАЛ 0.5L/MIRINDA НАР И ГРОЗДЕ 0.5L/7UP 0.5L в комбинация с Дюнер Grand, или нарично в Официалните правила Комбо меню от Дюнер Grand с продукт с марка Pepsi, Pepsi Max, Mirinda, 7Up 500ml
 1. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
 1. С участие в промоцията може да бъде спечелена една от следните видове награди на място в обекта:
• Самонадуваемо легло - 26 бр.
• Плажна кърпа – 250 бр.
Mirinda нар и грозде 500 ml  – 5800 бр.
 
 1. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ:
 1. За участие в Промоцията, е необходима покупка на комбо меню Дюнер Grand с PEPSI 0.5L/PEPSI MAX 0.5L/MIRINDA ПОРТОКАЛ 0.5L/MIRINDA НАР И ГРОЗДЕ 0.5L/7UP 0.5L на обща стойност 7,00/7,50/7,90 лв и покупката да бъде отразена на една касова бележка издадена от търговския обект, в който са закупени съответните Участващи продукти. Касовата бележка ще удостоверява извършената покупка.
 2. След това лице, желаещо да участва в Промоцията срещу касовата си бележка може да получи скреч карта от касиера в търговския обект (Приложение 1).
 3. За спечелването на нагадите, описани в т.V в обекти с изложени рекламни материали на промоцията е необходимо в касова зона в участващия обект да бъде изтъркано скреч поле. Изтъркването на скреч поле, дава право за спечелване на една от описаните награди по т.V. Печелите един брой от изписаната върху картата награда. При липса на изписана награда – такава не се печели.
 4. Наградите, описани в т.V в обектите се получават на място в търговския обект, активиран с промоцията, веднага след изпълнението на т.9.
 5. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.
 6. За да увеличи шанса си да спечели, всеки участник може да участва повече от веднъж в Промоцията, спазвайки механизма за участие описан в т.10, т.11 и т.12.
 7. Касови бележки, които отразяват закупуване на Участващи продукти неотговарящи на условията за участие описани в т.10 и т. 11 се считат за невалидни и не участват в разпределението на наградите в следните случаи:
  1. Ако касовата бележка съдържа покупка на неучастващ в промоцията покупка на комбо меню дюнер Grand  с PEPSI 0.5L/PEPSI MAX 0.5L/MIRINDA ПОРТОКАЛ 0.5L/MIRINDA НАР И ГРОЗДЕ 0.5L/7UP 0.5L
  2. Ако касовата бележка е издадена преди началото или след изтичане Периода на Промоцията, а именно преди 00:00:00 на (13) май 2022 г. или след  23:59:59 на (13) юни 2022 г. , или след изчерпване на наградите в обекта.
 
 1. Отсъствие на парични алтернативи
 1. Не се допуска заменянето на спечелените награди срещу стойността им в пари, както и други замени.
VIII. ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ
 1. Наградите ще се предоставят на Печеливши участници, имащи право да участват в Промоцията и изпълнили механизма за участие в Промоцията описан в т.VI.
 2. Касови бележки от Участващи продукти и скреч карти, които са променени, копирани, преправени или по друг начин манипулирани, се считат за невалидни, не дават право на участие, спечелване или получаване на награда.
ix. Прекратяване на промоцията
 1. Организаторът може да прекрати Промоцията по всяко време, ако настъпят форсмажорни обстоятелства или при съществени злоупотреби. В тези случаи Организаторът не дължи обезщетение и не се допуска връщане на Участващи продукти и/или разпределение на награди.
 2. Организаторът има право едностранно да отмени промоцията на всеки етап от нейното провеждане, ако е налице материална злоупотреба или нарушения на правилата на промоцията.
X. ОТГОВОРНОСТ
 1. Организаторът не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции.
 2. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с покупката на участващите продукти в обектите с промоция и за възникнали технически проблеми по поддържането на сайта на www.aladinfoods.bg.
 3. Организаторът не носи отговорност за наличието на Участващи продукти в търговските обекти, в които се провежда Промоцията.
 4. Организаторът на Промоцията не е отговорен пред потребителите за награди, надвишаващи посоченото количество в т.5 от настоящите Общи условията за участие в Промоцията /Официални правила/.“
 5. Всички предявени печеливши скреч карти подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице.
 6. Организаторът на Промоцията не отговаря за качеството на наградите и не носи отговорност за евентуални вреди, причинени от наградата.
 7. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена на наградата, посочена в Официалните правила.
 8. Организаторът не носи отговорност за покупка на участващи продукти и опаковки и получена скреч карта, съдържащи невярна или подвеждаща информация.
 9. Организаторът не носи отговорност за забавяне в доставката на награди, причинени от забавяне на доставчици на куриерски услуги.
XI. Съдебни спорове
 1. При възникване на спор между Организатора и Участниците, той може да бъде решен между двете страни по взаимно съгласие, ако не – от компетентните съдилища на територията на Република България.
XII. ПУБЛИЧНОСТ. ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 1. С участието в тази Промоция участниците разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора и приемат изцяло условията за участие в промоцията, правилата за определяне на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по- горе. При неприемане на Официалните правила, Организаторът не може да предостави, описаните тук услуги/възможности/награди.

XIІІ. Официални правила
 1. Официалните правила на Промоцията ще бъдат достъпни на интернет адрес www.aladinfoods.bg/news за целия период на Промоцията.
 2. С участието си в Промоцията, Участниците приемат и се ангажират да спазват условията на Официалните правила.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1:
Списък магазини на търговските обекти на „Аладин Фуудс“ ООД участващи в промоционалната кампания  „НОВАТА СВЕЖАРКА В ГРАДА. КУПИ КОМБО МЕНЮ ДЮНЕР GRAND&PEPSI 0.5L/PEPSI MAX 0.5L/MIRINDA ПОРТОКАЛ 0.5L/MIRINDA НАР И ГРОЗДЕ 0.5L/7UP 0.5L
Обект: Град: Адрес:
БЕЛИ ДУНА7,В СОФИЯ БУЛ ЛОМСКО ШОСЕ 186 И УЛ БЕЛИ ДУНАВ
БЛАГОЕВГРАД НОВ БЛАГОЕВГРАД КРАЛИ МАРКО 4
ВАРНА КОЛХОЗЕН ПАЗАР ВАРНА УЛ ПИСКЮЛИЕВ 58
ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВЕЛИКО ТЪРНОВО УЛ ХРИСТО БОТЕВ 15
ГОРНА ОРЯХОВИЦА ГОРНА ОРЯХОВИЦА ПЛ ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ 2
ЗАХАРНА ФАБРИКА СОФИЯ БУЛ СЛИВНИЦА 133 СП ОРЯХОВО/МН 22
КАУФЛАНД БРЕЗОВСКО ПЛОВДИВ БУЛ БРЕЗОВСКО ШОСЕ 127 В КАУФЛАНД
КАУФЛАНД РУСЕ ДРУЖБА РУСЕ БУЛ.ХРИСТО БОТЕВ 38 В КАУФЛАНД
КАУФЛАНД РУСЕ ЯЛТА РУСЕ БУЛ ЛИПНИК 8 В КАУФЛАНД
КАУФЛАНД ХАСКОВО ХАСКОВО УЛ СЪЕДИНЕНИЕ 44 В КАУФЛАНД
КРАСНА ПОЛЯНА СОФИЯ БУЛ ВЪЗКРЕСЕНИЕ И УЛ ВАРДАР
ЛОМСКО ШОСЕ СОФИЯ БУЛ ЛОМСКО ШОСЕ 26
ЛЮЛИН СОФИЯ ЖК ЛЮЛИН ДО БЛ421 ЗАД СПИРКА НА ТРО
МЛАДОСТ СОФИЯ ЖК МЛАДОСТ БУЛ А САХАРОВ 41 ПАЗАРА-НА
МОЛ ПАРАДАЙС СОФИЯ БУЛ ЧЕРНИ ВРЪХ 100 M PARADISE

Количка

 • В момента нямате добавени артикули в количката
Междинна сума:

0лв.