Обратно

Новини

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА "СПЕЧЕЛИ ВАУЧЕР ЗА ПОЧИВКА"


ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ТОМБОЛАТА
“Спечели ваучер за почивка. Купи Aladin & Pepsi продукти за минимум 10 лв. от търговски обект на Aladin Foods и участвай в томболата за един от 10 ваучера за почивка на стойност 1000лв.”
 
 1. Организатор и официални правила на ТОМБОЛАТА
 1. Организатор на томболата “Спечели ваучер за почивка. Купи Aladin & Pepsi продукти за минимум 10 лв. от търговски обект на Aladin Foods и участвай в томболата за един от 10 ваучера за почивка на стойност 1000лв. /Томболата/ е „Куадрант Бевъриджис” АД, ЕИК 831607255, със седалище и адрес на управление: 1151 София, с.Лозен, ул. “Лозен” № 6, регистрирано в Търговския регистър на Република България под номер  831607255, тел: 070010777, официален носител на правата за производство и дистрибуция на продуктите с търговска марка Pepsi, Mirinda, 7UP и Evervess за България /Организатор/. 
 2. Официалните правила на Томболата са публикувани на сайта www.pepsi-bg.com,  откъдето са достъпни през целия период на Томболата по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.
 3. С попълване на регистрационната форма за участие и с регистрацията на касова бележка на официалния сайт на Томболата www.pepsi-bg.com, участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите официални правила за участие в Томболата /Официални правила/, както и приемат Политиката за поверителност, приложима за тази томбола.
 4. Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официалните правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване на сайта www.pepsi-bg.com
 5. С участието си в Томболата участниците се обвързват с Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Томболата.
 1. Територия  НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛАТА
 1. Томболата се организира и провежда на територията на Република България в търговските обекти Aladin Foods, описани в Приложение 1 представляващо неразделна част от Официалните правила.

 1. продължителност на Томболата
 1. Томболата се провежда от 05.06.2023 г. до 03.07.2023 г., в търговските обекти Aladin Foods, описани в Приложение 1, респективно и само за клиенти на магазини Aladin Foods.
 2. За избягване на всякакво съмнение, Томболата започва от 00:00:00 на (05) юни 2023 г. и ще продължи до 23:59:59 на (3) юли 2023 г. включително (Период на Томболата). Организаторът няма задължение да предоставя награди и няма да носи отговорност за непредоставяне на награди за касови бележки със закупени продукти регистрирани на www.pepsi-bg.com преди началото или след края на Томболата.
 
 1. УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ОПАКОВКИ
 1. Продукти и опаковки участващи в Томболата са: Pepsi Cola 0.33L, Pepsi Cola 0.5L, Pepsi Max 0.33L, Pepsi Max 0.5L, Mirinda Портокал 0.33L, Mirinda Портокал 0.5L, 7Up 0.33L,
7Up 0.5L, както и всички продукти на „Аладин Фудс АД “с марка Аладин. (“Участващи продукти”). Pepsi Cola, Pepsi Max, Mirinda и 7UP са запазени търговски марки на PepsiCo. Inc.
 
 1. МЕХАНИЗЪМ НА ТОМБОЛАТА И ИЗБИРАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИ
 1. За участие в томболата, участникът трябва да закупи който и да е продукт с марка Aladin в комбинация с безалкохолна напитка с марка Pepsi, Pepsi Max, Mirinda или 7Up от 0.33L/ 0.5L. Покупката трябва да бъде с обща минимална стойност от 10 лв. отразена на една касова бележка издадена от търговския обект, в който са закупени съответните Участващи продукти. Касовата бележка ще удостоверява извършената покупка и ще съдържа номер, нужен за регистрация за участие в томболата.
 2. След това лице, желаещо да участва в Томболата, трябва да регистрира номера от касовата си бележка в регистрационната форма на www.pepsi-bg.com  запише следните данни: двете си имена (име и фамилия), номер на мобилен телефон (08xх 1234567) за връзка, както и  задължителните данни (цифри) от касовата бележка (номер на касов бон), издадена от търговски обект Aladin Foods, отразяваща закупен/и Участващи продукти.
 3. За валидна регистрация на касовата бележка се въвеждат данните описани в т. 10
 4. За участие в Томболата могат да бъдат регистрирани само номерата от касови бележки за направена покупка с участващ продукт в периода на Томболата посочен в т. 7.
 5. За да увеличи шанса си да спечели, всеки участник може да участва повече от веднъж в Томболата, спазвайки механизма за участие, описан в т. 8, т. 9 и т. 10 и т. 11.
 6. Един участник може да спечели само един ваучер, ако бъде изтеглен в томболата като печеливш, независимо от броя на касовите бележки, които е регистрирал.
 7. Касови бележки, които отразяват закупуване на Участващи продукти, неотговарящи на условията за участие, описани в т.т. 8, 9, 10 и 11 се считат за невалидни и не участват в разпределението на наградите в следните случаи:
  1. Ако касовата бележка съдържа покупка на Участващ продукт, издадена преди началото или след изтичане Периода на Томболата, а именно преди 00:00:00 на (05) юни 2023 г. и ще продължи до 23:59:59 на (3) юли 2023 г.
  2. Ако задължителните данни в регистрационната форма маркирани със знака „*“ (звезда) са неправилно/грешно попълнени и ако въведените данни на www.pepsi-bg,com от касовата бележка не отговарят на физическия й носител (оригинал касова бележка).
 
 1. НАГРАДИ
 1. В Томболата ще бъдат раздадени 10 броя ваучера за почивка, всеки на стойност 1000 лв.
 2. Ваучерите се издават на физически носител. Ползването на ваучера е обвързано със срок, като срокът на валидност на ваучерите е общо 6 (шест) месеца след връчването им.
 3. Не се допуска размяна на ваучерите срещу паричната им равностойност или с друга награда. Ваучерът може да се използва еднократно от приносителя му. При стойност по-малка от номиналната на ваучера, ресто не се връща. Ваучерът не е ценна книга.
 
 1. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИ
 1. От всички участници в играта отговарящи на Официланите правила ще бъдат изтеглени общо 10 печеливши /Печеливши участници/.
 2. Печелившите участници се теглят на случаен принцип чрез използване на специализиран компютърен софтуер, осигуряващ шанс за награда на всички участници.
 3. Невалидно регистрирана касова бележка е тази, която е несъществуваща или е въведена погрешно изискиуема за регистрацията й информация по тези правила.
 4. Тегленето на Печелившите участници ще се извърши в 2 дневен срок след края на Периода на Томболата.
 5. Резултатите от тегленето на наградите се публикуват на сайта www.pepsi-bg.com до 5 дни след изтегляне на Печелившите участници или до 08.07.2023 г.
 1. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
 1. За получаване на наградата организаторът се свързва със спечелилия участник по телефона, което включва:  разясняване на механизма по процедурата за получаване на наградата като адрес и ден за доставка, куриер, валидация на касова бележка и всичко включено в общия процес за получване на наградите подробно описани в раздел VIII от Официалните правила на томболата, а при невъзможност за установяване на контакт по телефон – свързване чрез имейл, ако такъв е предоставен от участника.
 2. При свързване със спечелилия участник последният следва да изпрати снимка на касовата бележка по имейл, за проверка от организатора за валидно участие.
 3. Всички награди се доставят безплатно на Печеливши участници  след представяне на оригиналите на регистрираните касови бележки и подписване на приемо-предавателен протокол.
 4. Участниците са длъжни да съхраняват касовите бележки за целия период и при спечелване на награда да предоставят за справка оригинал на касова/и бележка/и. За целите на настоящите правила под оригинал на касова бележка се има предвид екземплярът, който участникът е получил в търговски обект на Aladin Foods при извършване на покупката. На адреса, посочен от печелившия участник, наградата се получава лично от него или от друго лице, писмено упълномощено за това от печелившия. Ако печеливш участник не може да бъде открит при посещението на куриера, последният оставя бележка на вратата с телефонен номер и адреса на клона на куриерската служба, в който се намира наградата му, както и срок, в който може да си я потърси там. Ако печелившият не потърси наградата си в определения от куриера срок, наградата се връща от куриера на Организатора и печелившият губи правото си да получи наградата си. Наградите не могат да се получават от трети неупълномощени лица.
 5. Спечелилият участник губи правото да получи награда, ако:
  1. данните от документа за самоличност (име и фамилия) не съвпадат с данните, регистрирани от клиента при регистриране на касова бележка;
  2. Ако касовите му бележки са невалидно регистрирани;
  3. Ако в касовите бележки липсва участващ продукт;
  4. Ако касовите бележки са извън периода на томболата;
  5. Ако е под 18 години;
  6. Ако не предостави оригинали на регистрираните от него касови бележки.
 6. Награди, които не са получени от Печеливш участник поради причини, за които отговаря съответния Печеливш участник в рамките на 2 седмици  от  посещението на куриер или откаже да я получи, ще се считат за нежелани и Печелившият участник губи право да ги получи. На свой ред наградата ще бъде предложена на резервен Печеливш участник.
 1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
 1. Томболата е отворена за участие на всички граждани на възраст над 18 години с местоживеене в Република България („Участник”), с изключение на служителите на „Куадрант Бевъриджис” АД, дигитална агенция „Прес Старт“ ООД, всички други рекламни агенции и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Томболата, както и членовете на техните семейства /деца и съпрузи/.
 2.  Организаторът не носи отговорност за евентуална временна недостъпност до интернет страницата www.pepsi-bg.com, невъзможност за публикуване на съдържание на тези страници, както и за всякакви други технически проблеми във връзка с Томболата. Всякакви подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани във възможно най-кратки срокове.
 3. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които не е възможно за някои желаещи да участват в Томболата, когато тази невъзможност е извън контрола на организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия в използвания функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Томболата. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.
 4. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на победителя, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия награда.
 5. Всеки участник е отговорен за това да поиска касова бележка в момента на извършване на покупката в търговските обекти на Aladin Foods. След напускане на обекта от страна на клиент, който не е поискал касовата си бележка, Организаторът не носи отговорност за предоставянето й.
 1. Отсъствие на парични алтернативи
 1. Не се допуска заменянето на спечелените награди срещу стойността им в пари, както и други замени.
 1. ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ
 1. Наградите ще се предоставят на Печеливши участници имащи право да участват в Томболата и изпълнили механизма за участие в Томболата описан в т.V.
 2. Касови бележки от Участващи продукти, които са променени, копирани, преправени или по друг начин манипулирани, се считат за невалидни, не дават право на участие, спечелване или получаване на награда.
 1. Прекратяване на ТОМБОЛАТА
 1. Организаторът може да прекрати Томболата по всяко време, ако настъпят форсмажорни обстоятелства или при съществени злоупотреби. В тези случаи Организаторът не дължи обезщетение и не се допуска връщане на Участващи продукти и/или разпределение на награди.
X. ОТГОВОРНОСТ
 1. При получаване на награда с пазарна стойност над 100 лева, печелившият участник се задължава да попълни Декларация за лични данни (приложена), на база на която Организаторът издава в два екземпляра служебна бележка съобразно изискванията на чл. 45, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Организаторът поема за негова сметка и плаща данък върху стойността на наградата при спазване разпоредбите на ЗДДФЛ. Печелившият участник се задължава да декларира спечелената награда при спазване разпоредбите на ЗДДФЛ - служебната бележка следва да се приложи към Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.
 2. Организаторът не отговаря и не може да бъде привлечен като страна по съдебни дела за собственост на касови бележки отразяващи закупуване на Участващи продукти. Всички спорове, свързани с правото на собственост върху касови бележки за закупени Участващи продукти, не засягат принципа за определяне на печеливша претенция и предоставяне на награда от Организатора на лице, чиято претенция е представена пред Организатора, съгласно разпоредбите на тези Официални правила. Всички предявявания на касови бележки за закупени Участващи продукти подлежат на проверка от Организатора.
 3. Организаторът не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции.
 4. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с регистрацията на Участниците и за възникнали технически проблеми по поддържането на сайта на www.pepsi-bg.com.
 5. Организаторът не носи отговорност в случай на доставка на наградата на грешен адрес, ако същият е посочен от Печеливш участника при определянето на начина на получаване на наградата или ако няма кой да получи наградата на адреса, посочен от Печеливш участник.
 6. Организаторът на Томболата не носи отговорност за касовите бележки, които са нечетливи.
 7. „Аладин Фудс АД“ не носи отговорност за законосъобразността на настоящата игра и нейното провеждане.
 8. Организаторът не носи отговорност за наличието на Участващи продукти в търговските обекти, в които се провежда Томболата.
XI. Съдебни спорове
48. При възникване на спор между Организатора и Участниците, той може да бъде решен между двете страни по взаимно съгласие, ако не – от компетентните съдилища на територията на Република България.
XII. ЛИЧНИ ДАННИ
49. Организаторът се задължава да обработва личните данни, предоставени от Участниците в Томболата, в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защитата на данните единствено по повод и за целите на Томболата. Предоставянето им е доброволно, като с попълване на име, фамилия, телефонен номер и имейл за връзка и с попълване на номера от касовата бележка в регистрационнта форма на www.pepsi-bg.com за участие в Томболата ще се счита, че Участникът дава изричното си съгласие предоставените от него лични данни да бъдат използвани за цели, свързани с Томболата, в т.ч. за предоставянето на наградите. Събраните лични данни могат да бъдат разкрити единствено на държавни органи по въпроси от тяхната компетентност във връзка с Томболата. За Печелившите участници, техни лични данни могат да бъдат предоставяни и на куриери или пощенски оператори, във връзка с доставката на наградите, за което те ще бъдат уведомени при осъществяването на контакт с тях. Участниците имат право на достъп до и корекция на личните им данни, обработвани от Организатора, както и да оттеглят съгласието си за предоставяне на данните чрез изпращане на имейл до електронен адрес: callpepsi@pepsiint.bg . При оттегляне на съгласие за обработка на лични данни, съответния участник ще губи право на участие в Томболата. Личните данни на участниците ще бъдат обработвани от Организатора за периода на Томболата и срок от 6 месеца след това. Включвайки се в Томболата, участниците предоставят доброволно личните си данни (име, фамилия, телефон, имейл адрес) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани за цели свързани с Томболата.   
XIІІ. Официални правила

Количка

 • В момента нямате добавени артикули в количката
Междинна сума:

0лв.

×