Условия за ползване

Правила и условия за използване на Aladin Foods доставки

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ЧРЕЗ СТРАНИЦАТА „www.aladinfoods.bg”

 

Всички елементи на сайта aladinfoods.bg, включително дизайн, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са собственост на „АЛАДИН ФУУДС” ООД, ЕИК 15271421 – „Притежател на сайта”.

Използването на графични и видео материали, публикувани в сайта, е забранено без предварително писмено съгласие на притежателя. Нарушителите носят отговорност съобразно действащото българско законодателство.

 

І. ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

„Услуги” са предлаганите и предоставяни на сайта от притежателя услуги - продукти, доставка и промоционални акции.

„Уебсайт/Сайт” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

„Потребител” e всяко лице, което ползва предоставяните от Притежателя услуги.

„Злоумишлени и некоректни действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.

„Доставка” – транспортиране на приета поръчка, опакована по подходящ за транспортиране и съхранение начин, до адрес предоставен от клиента.

„Интернет страница” по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.

„Случайно събитие” е непредвидено или непредвидимо към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

„Потребителски профил” е обособена част в www.aladinfoods.bg, съдържаща информация за потребителя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от www.aladinfoods.bg, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да има достъп до личната си пощенска кутия, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин и др.

„Потребителско име” е избрана от потребителя уникална комбинация от букви и/или цифри, посредством която комбинация той се индивидуализира в www.aladinfoods.bg.

„Парола” е избрана от потребителя комбинация от букви и/или цифри, която заедно с потребителското име индивидуализира същия.

„Сървър” е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

 

ІІ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

2.1. „АЛАДИН ФУУДС” ООД има право да събира, използва и съхранява информация относно ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, презиме, фамилия, дата на раждане, пол, населено място, електронна поща, както и всяка друга информация, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугите на Уебсайта aladinfoods.bg. За да се избегне всякакво съмнение, Потребителското съдържание не се разглежда като лични данни и поради това не е предмет на защитата, предоставяна относно личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно настоящите Общи условия.

2.2 Извън технологично необходимата идентификационна информация, която сайтовете автоматично събират, докато сте в тях, както и минимално необходимата информация за извършване на доставките, Притежателят не събира лични данни за посетителите на сайта. Каквато и да било част от тази автоматично събирана технологична информация не се използва и няма да бъде използвана от Притежателя за отдаване под наем при никакви обстоятелства и на никаква цена.

2.3. Всеки регистриран ПОТРЕБИТЕЛ има право на достъп в режим on-line чрез своите потребителско име и парола до потребителския си профил, в който може да коригира и актуализира личните си данни, съхранявани от „АЛАДИН ФУУДС” ООД.

2.4. Фирма „АЛАДИН ФУУДС” ООД е вписана в регистъра на администратори на лични данни под номер 14466, съгласно удостоверение от КЗЛД номер  № 14466 /05.10.2015 г. „АЛАДИН ФУУДС” ООД полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

2.5. „АЛАДИН ФУУДС” ООД полага дължимата по закон грижа и отговаря за защита на информацията за ПОТРЕБИТЕЛЯ, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на тези Общи условия. В случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам е направил достъпна информацията за трети лица „АЛАДИН ФУУДС” ООД не носи отговорност.

2.6. В регистрационната форма, попълвана от ПОТРЕБИТЕЛЯ при сключване на договора, „АЛАДИН ФУУДС” ООД означава по ясен и разбираем начин задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от евентуален отказ за предоставяне. Приемайки настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

2.7. „АЛАДИН ФУУДС” ООД събира и използва информацията по т. 2.1 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, включително за предлагане на нови услуги на потребителите, предлагане на предоставяни от други лица стоки и/или услуги, за промоционални предложения, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други цели. С регистрирането си за ползване на Услугите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дава изричното си съгласие да получава търговски съобщения, изпращани от „АЛАДИН ФУУДС” ООД. Описаните цели, за които може да се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „АЛАДИН ФУУДС” ООД.

2.8. С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че личните му данни ще бъдат обработвани за целите на директния маркетинг. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се противопостави на обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до „АЛАДИН ФУУДС” ООД на посочения в настоящите общи условия адрес или имейл за контакти. Преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да бъде уведомен, като му бъде осигурена възможност да възрази срещу подобно разкриване или използване.

2.9. „АЛАДИН ФУУДС” ООД декларира, че няма да редактира или разкрива никаква лична информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ или за ползванитое от него Услуги и няма да предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен когато:

а/ това е предвидено в настоящите Общи условия или ПОТРЕБИТЕЛЯТ е дал изричното си съгласие при регистрацията или в по-късен момент;

б/ това е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на „АЛАДИН ФУУДС” ООД;

в/ информацията е изискана от длъжностно лице, които според действащото законодателство е оправомощено да изисква и събира такава информация при спазване на законово установените процедури;

г/ информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на „АЛАДИН ФУУДС” ООД за дейности по администриране на същия и ползването на Услугите;

д/ други посочени в закона случаи.

2.10. При използване на Уебсайта www.aladinfoods.bg, „АЛАДИН ФУУДС” ООД има правото автоматично да запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ изпраща към сървър на „АЛАДИН ФУУДС” ООД във връзка с активността на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Информацията се съхранява в лог-файлове на сървъри на „АЛАДИН ФУУДС” ООД и може да включва IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, дата и час, в който е посетена съответната страница от Уебсайта www.aladinfoods.bg, времето прекарано на нея и др. В допълнение, „АЛАДИН ФУУДС” ООД съхранява IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ и възпроизвеждане на електронното му изявление по т. 5.2., съответно т. 5.3.1 за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.

2.11. „АЛАДИН ФУУДС” ООД има право, но не и задължение, да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ „бисквитки“ (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и дават възможност за възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като го идентифицират, както и за проследяване на действията му.

2.12. Използването на „cookies” като идентификация при посещаване на сайтовете е малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра и която позволява на сървъра да събира обратна информация от браузъра.

2.13. Притежателят не съхранява по никакъв начин каквито и да е било данни за кредитни или дебитни карти. Онлайн плащанията се извършват, чрез пренасочване към модул за онлайн разплащания, управляван от www.epay.bg, който модул обработва онлайн плащането и подава обратно статус към Притежателя за успешно извършено плащане.

 

ІІІ. ПРАВА НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ

3.1. Притежателят има право да променя дизайна, формата, технологията и услугите, които предоставят сайтовете, без предварително да известява потребителите затова.

3.2. Притежателят има право по своя преценка да премахне част от услугите, които предлага или да ограничи достъпа до тях, за всички или определени потребители.

3.3. Притежателят има право при неизпълнение на договорни задължения, извършване на злоумишлени действия, публикуване на непристойни коментари и други несъвместими с морала и добрата търговска практика действия да изтрие, ограничи и/или закрие информацията на потребителя, осъществил горепосочените действия, без право на преразглеждане.

3.4. Притежателят има право да търси отговорност и да претендира обезщетение във връзка с предоставяните от него услуги, ако е получил уведомление за извършено нарушение от потребител на сайта от компетентните органи по българското законодателство или в случаите, когато потребител наруши договорни отношения, извърши злоумишлени действия, направи непристойни коментари и/или извърши други несъвместими с морала и добрата търговска практика действия.

3.5. Притежателят има правото да предоставя с цел продажба в сайтовете си пространство на рекламодатели и да показва, изпраща, изпълнява, зарежда техни реклами и всякакви рекламни материали за собствени цели или за целите на клиентите, които обслужва.

3.6. Притежателят има право да изпраща на посочен от страна на потребителя електронен адрес обобщена информация за новостите в предлаганите услуги, за актуални промоционални предложения, за открити нови заведения от веригата „АЛАДИН ФУУДС”, за новостите публикувани в сайта на Притежателя, както и за всякакви други новини, свързани с компанията, под формата на електронен бюлетин, седмично меню или актуални промоции.

3.7. С приемането на настоящите общи условия от страна на потребителя Притежателят получава право да изпраща до потребителя съобщения по смисъла на чл. 6 от Закона за електронната търговия, като осигурява ясното и недвусмислено разпознаване на търговското съобщение като непоискано.

3.8. Притежателят се задължава да предостави на потребителя по ясен и недвусмислен начин право да откаже получаване на съобщенията по т. 3.6 и т. 3.7.

3.9. Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация, материали и ресурси, както и да използва обекти на интелектуална собственост.

3.10. Потребителят има право да откаже, посредством начините предоставени от Притежателя получаването на съобщенията по т. 3.6 и т. 3.7, като отказа от получаването на съобщенията лишава потребителя от възможността да участва в промоционалните предложения, изискващи изпращането на ваучери и/или обратна връзка.

3.11. Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация, материали и ресурси, както и да използува обекти на интелектуална собственост, освен, ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай че копирането или възпроизвеждането се извършва с нетърговска цел.

3.12. Потребителят е длъжен да уведоми предварително по подходящ начин Притежателят в случай, че използвания при регистрацията мейл адрес е в регистъра на електронни адреси на юридически лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения. 

 

IV. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

4.1 Чрез Уебсайта www.aladinfoods.bg „АЛАДИН ФУУДС” ООД предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ в режим on-line предвидените в тези Общи условия услуги („Услугите”). Потребителят се задължава да спазва стриктно определените в тези Общи условия изисквания.

4.2 За ползване на част от Услугите на Уебсайта www.aladinfoods.bg не е необходима предварителна регистрация. Такива са, без да се ограничават до: достъп до и използване, при спазване правилата на настоящите Общи условия, на разнообразни информационни ресурси, достъпни посредством Уебсайта www.aladinfoods.bg – новини, промоции, календар с информация за предстоящи събития, актуално меню от ортикули или друго предоставено от www.aladinfoods.bg съдържание.

4.3 Част от Услугите на www.aladinfoods.bg са достъпни само след предварителна регистрация, създаване на Потребителски профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ и въвеждане на потребителското име и паролата.

 

V. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

5.1 Настоящите Общи условия се прилагат, както в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, извършили регистрация на Уебсайта www.aladinfoods.bg („регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”), така и в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които не са извършили регистрация на уебсайта aladinfoods.bg („нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”), като техните права са ограничени до ползване на услугите, описани в т.4.2.

5.2 Настоящите Общи условия са достъпни в Интернет на интернет страница с адрес http://www.aladinfoods.bg по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласни са с тях и се задължават да ги спазват с всяко ползване на услугите и ресурси на Уебсайта aladinfoods.bg, включително с отварянето на Интернет страница от aladinfoods.bg, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на Уебсайта aladinfoods.bg.

5.3 За да бъдат достъпни за Потребителя услугите по т. 4.3. на настоящите Общи условия, е необходима предварителна регистрация, която се извършва чрез попълване на съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страницата http://www.aladinfoods.bg.

5.3.1 По време на регистрацията, отбелязвайки в полето "Съгласен съм с Общите условия на aladinfoods.bg” и натискайки виртуалния бутон "Регистрация", ПОТРЕБИТЕЛЯТ, съответно родителят или настойникът на ПОТРЕБИТЕЛЯ, извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия, приема ги, съгласява се с тях и поема задължение да ги спазва.

5.3.2 След регистрацията ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава възможност да използва всички предлагани от aladinfoods.bg услуги. При попълване на формата за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ, е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си, съответно личността на ПОТРЕБИТЕЛЯ, и другите изискуеми от електронната форма на aladinfoods.bg данни, както и да ги актуализира незабавно при всяка тяхна промяна. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, декларира, че данните, които е предоставил в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и в случай на промяна на последните ще ги актуализира своевременно.

5.3.3 „АЛАДИН ФУУДС” ООД има право да откаже регистрация на интернет страница aladinfoods.bg в случай че потребителят не предостави изискваните в регистрационната форма лични данни.

5.3.4 „АЛАДИН ФУУДС” ООД има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията на потребител на интернет страница aladinfoods.bg, ако се окаже, че същият е предоставил неверни данни или не е отразил настъпили промени в предоставените данни. В този случай прекратяването на достъпа до Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.

 

VI. ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

6.1 При регистрацията си ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочва потребителско име и парола. Ако потребителското име не е вече заето, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава потребителското име и паролата, които е заявил. Чрез тях ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до Потребителския си профил, както и възможност да ползва Услугите по т. 4.3.

6.2 Потребителското име представлява уникална комбинация от букви, цифри и знаци, посредством които ПОТРЕБИТЕЛЯТ се индивидуализира при ползването на Услугите по т. 4.3. „АЛАДИН ФУУДС” ООД не проверява и не носи отговорност за съвпадението на потребителското име с името на ПОТРЕБИТЕЛЯ, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

6.3 Паролата представлява комбинация от букви, цифри и знаци, която заедно с потребителското име служи за достъп до определен потребителски профил.

6.4 ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не предоставя на трети лица паролата си или тайните въпрос и отговор и да уведомява незабавно „АЛАДИН ФУУДС” ООД в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да полага всички грижи и да взема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел защита на паролата си и на тайните въпрос и отговор и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват лично от него или от трето лице чрез използването им.

6.5 Потребителският профил е обособена част от Уебсайта aladinfoods.bg, която съдържа информация за регистрирания ПОТРЕБИТЕЛ, предоставена от потребителя в процеса на регистрация и съхранявана на сървър на aladinfoods.bg. Чрез потребителския си профил ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да използва, настройва, активира или дезактивира използването на услугите по т. 4.3. на aladinfoods.bg, да управлява разположено от него на сървър на aladinfoods.bg Потребителско съдържание, да актуализира данните, предоставени при регистрацията си, да сменя паролата си и тайните въпрос и отговор, да изтрие регистрацията си в aladinfoods.bg и др.

6.6 Всеки ПОТРЕБИТЕЛ има право на само един активен потребителски профил. Забранява се регистрацията под измислено име или под чуждо име (под чужда самоличност). „АЛАДИН ФУУДС” ООД може да откаже регистрацията на лице, за което получи информация, че посочва неверни или чужди данни.

 

VII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

7.1 Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в т. 5.2 или т. 5.3.1.

7.2. Договорът се сключва на български език.

7.3. Договорът има действие:

а) За нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – до прекратяване на ползването на Услугите по т. 4.2.;

б) за регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – за неопределен срок, който продължава от създаване на регистрация на ПОТРЕБИТЕЛЯ до прекратяването на договора по реда, предвиден в настоящите Общи условия.

 

VIII. ДОСТАВКИ НА ХРАНА И ПРОМОЦИОНАЛНИ АКЦИИ

8.1. Притежателят предлага услугата доставка на храна до адрес в рамките на следните градове: София, Пловдив, Варна, Русе, Стара Загора, Велико Търново, Хасково, Ямбол, Перник, Разград, Шумен и Благоевград.

8.2 Приемането на поръчки за доставка се извършва он-лайн чрез сайта, по фирмен телефон специално даден за взимане на поръчки (0700 44 744) или чрез друго комуникационно средство или мобилно или уеб-базирано приложение, предоставени от сайта на „АЛАДИН ФУУДС” ООД.

8.3 Доставките се извършват от куриери на „АЛАДИН ФУУДС” ООД.

8.4 Доставката на поръчаните стоки се извършва до точен адрес, посочен от потребителя и при предoставен актуален телефон за обратна връзка на български мобилен оператор, на който куриерът да позвъни при пристигане на адреса. Куриерът се задължава да направи 3 (три) опита да се свърже с потребителя на предоставения от него телефон за обратна връзка. В случай, че и трите опита са неуспешни, тъй като потребителят не отговаря на обаждането, неговото устройство е изключено или извън обхват, куриерът напуска адреса, а доставката се счита за неизвършена по вина на потребителя. Ако доставката е предварително заплатена по банков път, получената от „АЛАДИН ФУУДС“ ООД сума се задържа като обезщетение за сторените разходи във връзка с приготовлението и неуспешната доставка на поръчката по вина на потребителя. В случай, че посоченият адрес е на голям търговски център или болнично заведение, доставка се извършва до централен или служебен вход на сградата. Доставка до входна врата на апартамента се извършва при свободен достъп и работещ асансьор. При липса на асансьор, доставка се извършва до 4ти етаж на сградата.

8.5 Доставката на поръчаните стоки се извърша в рамките на 45-60 минути от приемане на поръчката. В случаи на форсмажорни обстоятелства (лоши метеорологични условия, пътни инциденти, голяма натовареност и др.), времето за доставка може да е удължено или поръчката може да бъде анулирана от притежателя. При подаване на поръчка по телефона, оператор съобщава максималното време за доставка в края на разговора. При подаване на поръчка on-line, очакваното време за доставка се изписва в края на поръчката преди изпращането й. Поръчки с точен фиксиран час от клиента не се изпълняват.

8.6. Поръчката, предмет на доставка, се транспортира и доставя подходящо опакована и в разумни срокове в зависимост от натовареността на ресторантите на „АЛАДИН ФУУДС” ООД.

Работно време за доставки в:

гр.София: 11:00 – 0:50 часа
гр.Благоевград и гр.Велико Търново:11:00 – 23:50 часа
гр.Пловдив:11:00 – 23:20 часа
гр.Варна, гр.Стара Загора: 11:00 – 22:50 часа
гр.Бургас, гр.Русе, гр.Шумен и гр.Перник:11:00 -21:50 часа
гр.Хасково: 11:00 – 21:20 часа
гр.Разград и гр.Ямбол: - 11:00 - 20:50 часа

Цени и условия на доставка:

гр. София  - минимална стойност на поръчката в продукти - 12.00 лв. Цена на доставка - 3.90/7.00 лева (в зависимост от адреса за доставка). Безплатна доставка при поръчка над 30.00лв(в продукти).
гр. Пловдив, гр. Варна и гр. Русе - минимална стойност на поръчката в продукти - 12.00 лв. Цена на доставка - 3.50/7.00 лева (в зависимост от адреса за доставка). Безплатна доставка при поръчка над 30.00лв(в продукти).
гр. Велико Търново, гр. Стара Загора и гр. Перник - минимална стойност на поръчката в продукти - 12.00 лева. Цена на доставка - 3.00/5.00 лева (в зависимост от адреса за доставка). Безплатна доставка при поръчка над 30.00лв(в продукти).
гр.Ямбол, гр. Хасково, гр. Благоевград, гр. Разград и гр. Шумен - минимална стойност на поръчката в продукти - 9.00 лева. Цена на доставка - 3.00/5.00 лева (в зависимост от адреса за доставка и района )Безплатна доставка при поръчка над 30.00лв(в продукти)


Поръчки на стойност над 150 лв. се заявяват минимум 2 часа преди желания час на доставка.

Начин на плащане:

ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да заплати своята поръчка по един от следните начини:
1. В брой на куриера, който извършва доставката при предаване на поръчката
2. Чрез системата на ePay.bg (валидно само при подаване на онлайн поръчка през WWW.ALADINFOODS.BG)
3. С дебитна/кредитна карта Visa, Borica, Master Card, Maestro, Diners club (валидно само при подаване на онлайн поръчка през WWW.ALADINFOODS.BG)
Не се приема плащане с ваучери, купони или с чуждестранна валута.
Цените на опаковките и приборите за хранене са включени в цената на всеки артикул.
Всички цени, обявени на Интернет страниците на уебсайта WWW.ALADINFOODS.BG, са в българси лева и с включен ДДС.

При първа поръчка от клиент на стойност над 100лв. в брой, предварително се предплаща половината от стойността ѝ.

При следваща поръчка капаро се дължи:

За София, при поръчки над 150 лв. - половината от стойността на поръчката;

За Пловдив, Русе, Варна, Стара Загора, Хасково, Благоевград, Велико Търново, Разград и Шумен при поръчки над 75лв. - половината от стойността на поръчката.

Доставчикът не носи повече от 50 лв. дребни пари за ресто.

При липса на асансьор в сградата, куриера извършат доставка до четвъртия етаж. При други обстоятелства е необходимо ПОТРЕБИТЕЛЯТ да слезе, за да приеме поръчката си.

При желание за издаване на фактура е необходимо потребителя да я заяви при подаване на поръчката към оператора или да напише в поле "Забележка клиент" при изпращане на онлайн поръчка като трябва да предостави всички необходими данни за нея. Фактурата ще бъде издадена и изпратена на e-mail адрес в срок до 3 работни дни.

Обслужване по градове и райони на „АЛАДИН ФУУДС” ООД:

София – не се извършва доставка след Околовръстен път и до квартали, Бункера, Бусманци, в.з. Габаро-Азмата, в.з.Драгалевски лифт, в.з.Килиите, в.з.Малинова долина-Герена, в.з.Милкова кория, в.з.Могилата, Видните, Волуяк, Кремиковци, м-т Батареята, м-т Мала кория, Суходол, Факултета, Христо Ботев.

Пловдивне се извършва доставка след Околовръстен път и до кв.Столипиново

В градовете  Русе, Стара Загора, Велико Търново, Благоевград, Ямбол, Шумен, Разград и Хасково се обслужват всички квартали с изключение на тези след "Околовръстен път".

„АЛАДИН ФУУДС” ООД си запазва правото да променя цените и грамажите на стоките, както и районите, в които извършва доставка без да информира предварително ПОТРЕБИТЕЛЯ

Стойността на телефонния разговор се таксува с нормалната такса за обмен на минута между съответния оператор и Вива Ком, като не важат безплатните минути на абонатите.

Ако Потребител е направил поръчка за доставка за район, в който „АЛАДИН ФУУДС” ООД не извършва доставки, както и при невъзможност или затруднение за доставка, същият следва да бъде своевременно уведомен за това чрез телефонно обаждане от оператор.

 

IX. ДЕЙСТВИЕ, ПУБЛИКУВАНЕ И ПРОМЯНА НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

9.1. Връзки към Общите условия са разположени в долната част на сайтовете на Притежателя.

9.2 Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от „АЛАДИН ФУУДС” ООД в резултат на периодично допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях. Тези промени могат да се извършват и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при промяна в икономическите условия.

9.3 С подаването на заявка от потребител и получаването на отговор за зареждане, независимо от географското местоположение на потребителя, включително чрез индиректно зареждане, посредством използване на хипервръзка („електронна препратка” по смисъла на Закона за електронната търговия), банер и/или друг подходящ начин, съобразно използваната технология, към него от друг уебсайт, както и с доброволна регистрация потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. С това изявление потребителят декларира, че желае да ползва предлаганите от Притежателя услуги, че е запознат с настоящите Общи условия, като в отношенията между него и Притежателя те имат силата на договор, който трябва да се спазва.

9.4 Общите условия са в сила за страните от момента на извършване на електронното изявление от страна на потребителя до момента на прекратяване използването на услугите на Притежателя чрез напускане на съответния сайт. При всяко ново влизане се сключва нов договор.

9.5 Притежателят уведомява потребителите по подходящ начин при изменения и/или допълнения на Общите условия. За целта Притежателят публикува на видно място в Интернет страницата си обявление за направените изменения и/или допълнения в Общите условия и текста на извършените промени в срок не по-късно от 14 (четиринадесет) дни преди влизане в сила на измененията и/или допълненията.

9.6. Общите условия влизат в сила от датата на тяхното публикуване и последна им актуализация.

9.7 Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в тях, се прилагат и за заварените регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие. В срока по т. 9.5. те имат възможността да заявят, че отхвърлят промените, чрез изпращане на съобщение до „АЛАДИН ФУУДС” ООД. В случай че потребителят не направи изявление за отхвърляне на промените или потребителят направи такова заявление, но то не бъде получено от „АЛАДИН ФУУДС” ООД, се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е обвързан от тях. Заявяването от страна на регистриран ПОТРЕБИТЕЛ, че не е съгласен с промените в Общите условия, ще води до автоматично прекратяване на договора между ПОТРЕБИТЕЛЯ и „АЛАДИН ФУУДС” ООД за ползване на услугите, предоставяни чрез Уебсайта www.aladinfoods.bg, при което „АЛАДИН ФУУДС” ООД има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание.

 

X. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

10.1. При спазване на условията и изискванията за достъп, определени от „АЛАДИН ФУУДС” ООД, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни чрез Уебсайта aladinfoods.bg.

10.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от „АЛАДИН ФУУДС” ООД услуги да не зарежда, разполага на сървър на „АЛАДИН ФУУДС” ООД и да не разкрива по какъвто и да било начин на трети лица Потребителско съдържание – информация, данни, текст, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали:

a) противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

б) съдържащи насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;

в) с порнографско или открито сексуално съдържание;

д) съдържащи ясно различими тела на жертви от катастрофи и други тежки инциденти;

е) обиждащи дадена религия или съдържащи религиозна агитация;

ж) представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;

з) които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;

и) нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;

й) пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология;

к) накърняващи доброто име на другиго и призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

л) съдържащи информация, подтикваща към или улесняваща извършването на терористична дейност;

м) съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;

10.4 ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от „АЛАДИН ФУУДС” ООД услуги:

a) да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;

б) да уведомява незабавно „АЛАДИН ФУУДС” ООД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

в) да не се представя за друго лице;

д) да не използва способи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание ("pop-up", "blind link" и други подобни).

10.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може по всяко време по своя собствена преценка да се откаже от използването на предоставяните от „АЛАДИН ФУУДС” ООД Услуги, като прекрати предоставянето им от Потребителския си профил или друга посочена за целта интернет страница или изтрие регистрацията си на Уебсайта aladinfoods.bg, съответно преустанови използването на Услугите по т. 4.2. От момента на прекратяване на регистрацията, а за нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – от момента на преустановяване ползването на услугите по т. 4.2., договорът между страните се смята за прекратен, а „АЛАДИН ФУУДС” ООД спира достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до Потребителския му профил и има право да спре достъпа до и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание в съответствие с т. 15.2. от настоящите Общи условия. Дезактивирането на предоставяне на определени Услуги не води до прекратяване на договора.

10.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп и право да използва каквото и да било съдържание, публикувано на Уебсайта aladinfoods.bg, включително до Потребителско съдържание, единствено за лично ползване с нетърговски цели, като винаги спазва изискванията на настоящите Общи условия.

10.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не осъществява и да не се опитва да придобива неоторизиран достъп до предоставяните на aladinfoods.bg услуги чрез прихващане и използване на чужди пароли или каквито и да било други методи, да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения на Уебсайта aladinfoods.bg, които предотвратяват или ограничават достъпа до чужди електронни пощенски кутии, административни панели, компютърни системи и мрежи, свързани с предоставяните услуги.

 

XI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА „АЛАДИН ФУУДС” ООД

11.1. „АЛАДИН ФУУДС” ООД се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите.

Политика за приемане и удовлетворяване на рекламации по извършени доставки

11.1.1. „АЛАДИН ФУУДС” ООД гарантира, вкусовите характеристики и хранителни качества на доставените продукти по Вашата поръчка в рамките на 2 (два) часа, считано от момента на поръчката. С оглед на това „АЛАДИН ФУУДС” ООД препоръчва да консумирате доставените Ви продукти в рамките на посочения по-горе срок. След този срок „АЛАДИН ФУУДС” ООД не носи отговорност за вкусовите характеристики и хранителни качества на доставените продукти.

11.1.2. При констатиране на несъответствие между Вашата поръчка и доставените продукти в количествено и качествено отношение, Вие имате право да предявите рекламация, съгласно Закона за защита на потребителите. За Вашата рекламация е необходимо да ни уведомите в рамките на 30 мин., считано от момента на предаване на поръчката Ви от куриер, като уведомлението се счита за подадено, чрез обаждане по телефона на Центъра за приемане на поръчки с номер 0700 44744. Ако Вашето уведомление за рекламация е направено след този срок „АЛАДИН ФУУДС” ООД не се задължава да следва политиката за приемане на рекламации.

11.1.3. При предявяване на рекламация от Ваша страна, която е счетена за основателна Ви предлагаме следните възможности за разрешаване на установения проблем, в зависимост от ситуацията, вида и естеството на проблема: ще Ви добавим липсващия, ще заменим сгрешения или ще Ви предоставим нов продукт, във възможно най-кратък.

11.1.4. Във всички случаи на неточно изпълнение на Вашата поръчка, с изключение на тези свързани с недоставен артикул/продукт, Вашата рекламация ще се счита за основателна, само ако представите на доставчика продукта, от който сте останали недоволни, в количество, не по-малко от две трети от доставеното.

11.1.5. Настоящата Политика за подаване и удовлетворяване на рекламации, не намира приложение в случай на форсмажорни обстоятелства, в това число и при възникване на причини, свързани с неблагоприятни метероологични условия.

11.2. „АЛАДИН ФУУДС” ООД не е задължен и не разполага с обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва предоставяните Услуги, поради което „АЛАДИН ФУУДС” ООД не носи отговорност за целите и действията на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите, както и за вида и характера на Потребителското съдържание. „АЛАДИН ФУУДС” ООД няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите му или направена достъпна при предоставяне на Услугите, нито да наблюдава за факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез ползването на Услугите.

11.3. „АЛАДИН ФУУДС” ООД съхранява информационни материали и ресурси, разположени от ПОТРЕБИТЕЛЯ на сървър на aladinfoods.bg според изискванията на действащото българско законодателство, и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на „АЛАДИН ФУУДС” ООД или на трети лица, както и, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.

11.4. „АЛАДИН ФУУДС” ООД има право да разпространява търговски съобщения до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, с цел да ги информира относно или да рекламира свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да отправя запитвания по различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на Общите условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава търговски съобщения от „АЛАДИН ФУУДС” ООД.

11.5. Когато Потребителско съдържание противоречи на предвидените в настоящите Общи условия изисквания, „АЛАДИН ФУУДС” ООД има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение, да спира достъпа до и/или да премахва същото.

 

ХII. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

12.1. „АЛАДИН ФУУДС” ООД полага грижи за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите, но доколкото предоставянето им е безплатно няма задължението и не гарантира, че те ще удовлетворят изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че „АЛАДИН ФУУДС” ООД не отговоря за евентуално причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползване на предоставяните Услуги вреди.

12.2. „АЛАДИН ФУУДС” ООД не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на „АЛАДИН ФУУДС” ООД, проблеми, дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на „АЛАДИН ФУУДС” ООД.

12.3. „АЛАДИН ФУУДС” ООД не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

12.4. „АЛАДИН ФУУДС” ООД не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, променяне или ограничаване предоставянето на която и да било от Услугите, предоставено за ползване на Услугите, изтриването, връщането, неполучаването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотaта на артикули, съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез Уебсайта aladinfoods.bg.

12.5. Страните приемат, че „АЛАДИН ФУУДС” ООД не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на „АЛАДИН ФУУДС” ООД с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. В тези случаи „АЛАДИН ФУУДС” ООД предварително уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на Услугите.

12.6. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Уебсайта aladinfoods.bg, които могат да възникнат независимо от положената от страна на „АЛАДИН ФУУДС” ООД грижа. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от „АЛАДИН ФУУДС” ООД за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

12.7. „АЛАДИН ФУУДС” ООД не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на Услугите, предоставяни от „АЛАДИН ФУУДС” ООД, независимо дали е дало или не съгласие за това.

 

XІII. ПРАВА НА „АЛАДИН ФУУДС” ООД В СЛУЧАЙ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ

13.1. „АЛАДИН ФУУДС” ООД има правото да спре, ограничи или промени предоставяните на ПОТРЕБИТЕЛЯ Услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, ако сметне, че с поведението си ПОТРЕБИТЕЛЯТ нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на Общите условия или права и законни интереси на трети лица, както и по всяко време и без предварително предупреждение да прекрати достъпа до всяко съдържание, разположено на Уебсайта aladinfoods.bg от ПОТРЕБИТЕЛЯ, за което прецени или получи сигнал от трети лица, че противоречи на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или на техни или чужди права и законни интереси, включително права на интелектуална собственост, до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган.

13.2. При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо Потребителско съдържание, „АЛАДИН ФУУДС” ООД има право без предупреждение да преустанови достъпа до такова Потребителско съдържание или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане.

13.3. „АЛАДИН ФУУДС” ООД има право без предизвестие да обезсили паролата за достъп до потребителския профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ, в случай че прецени, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица. В тези случаи „АЛАДИН ФУУДС” ООД има право да прекрати регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, да спре предоставянето на ПОТРЕБИТЕЛЯ на Услугите по т. 4.3. и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание. Договорът с ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за прекратен по право от датата на прекратяване на регистрацията му.

13.4. Когато получи сведения, от които може с основание да се предположи, че поведението на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването на Услугите на Уебсайта aladinfoods.bg би могло да представлява престъпление или административно нарушение, „АЛАДИН ФУУДС” ООД има правото по своя преценка да подаде сигнал до компетентните държавни органи, като им предостави необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали, изискани по законен ред, които по преценка на съответния орган биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление или
административно нарушение.

13.5.  ,,АЛАДИН ФУУДС" ООД има право да откаже приемането и изпълнението на поръчки от ПОТРЕБИТЕЛ, за който има данни, че има три или повече от три неизпълнени поръчки по негова вина. Неизпълнена поръчка по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ е тази, която е отказана от него неоснователно; когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е открит на адреса или на предоставения от него телефон за контакт; когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ откаже поръчката след като вече е потвърдена от него и е в процес на подготовка; както и други аналогични на изброените дотук случаи.

13.6. В горепосочените ситуации „АЛАДИН ФУУДС” ООД не отговоря за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОТРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили в разултат спирането, променянето или ограничаването на Услугите, прекратяването на договора или предоставяне на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

13.7. „АЛАДИН ФУУДС” ООД има правода да не възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ сумата за поръчката, направена през www.aladinfoods.bg и заплатена чрез кредитна карта/EPAY профил, в случай че доставката е извършена неуспешно по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ (некоректен адрес, невалиден или изключен телефонен номер, невалиден e-mail адрес)

ХIV. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

14.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи обезщетение на „АЛАДИН ФУУДС” ООД и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, направени вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка със съдържание, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил достояние на трети лица или е направил достъпно чрез ползване на предоставените от „АЛАДИН ФУУДС” ООД Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по настоящите Общи условия.

14.2. Вън от горното, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи обезщетение на „АЛАДИН ФУУДС” ООД за всички вреди, настъпили вследствие ползване на предоставените Услуги от трети лица, на които потребителят е предоставил паролата си или тайните въпрос и отговор в нарушение на настоящите Общи условия.

14.3. Родителите, упражняващи родителски права, както и настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени на „АЛАДИН ФУУДС” ООД, от лицето, което се намира под техен надзор, и на трети лица при регистрацията и ползването на Услугите – предмет на настоящите Общи условия, както и за всички вреди, настъпили вследствие посочване на неверни данни или неистинност на декларацията по т. 5.3.2, изречение последно.

 

ХV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

15.1. Договорът между страните се прекратява при:

а/ случаите, предвидени в настоящите Общи условия

б/ преустановяване на дейността на „АЛАДИН ФУУДС” ООД или прекратяване на поддържането на Уебсайта aladinfoods.bg;

в/ взаимно съгласие на страните за прекратяването;

г/ други предвидени в закона случаи.

15.2. В случай на прекратяване на договора между страните на което и да е основание, „АЛАДИН ФУУДС” ООД има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание, при спазване на изискванията на приложимото законодателство. В случай на прекратяване на договора „АЛАДИН ФУУДС” ООД не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОTРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили в резултат на спирането на достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до потребителския му профил, прекратяването на регистрацията му, изтриването на разположеното от ПОТРЕБИТЕЛЯ Потребителско съдържание от сървърите на „АЛАДИН ФУУДС” ООД, както и вследствие предоставянето на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

 

ХVI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

16.1. Предвидените в договора и настоящите Общи условия писмени или електронни изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, електронна поща, натискане на виртуален бутон в Уебсайта www.aladinfoods.bg и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

16.2. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват взаимно съгласие да считат отправените електронни изявления помежду си за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. Когато „АЛАДИН ФУУДС” ООД е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в POP3 сървърите на „АЛАДИН ФУУДС” ООД. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в посочената при регистрацията му електронна пощенска кутия, разположена на сървър в рамките на съответния адресиращ кутията домейн.

В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се смята получено само с изпращането му от „АЛАДИН ФУУДС” ООД, дори и да не е било получено.

16.3. Страните се съгласяват, че ако някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това не прави договора недействителен, нито други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

16.4. Уебсайтът www.aladinfoods.bg се поддържа от „АЛАДИН ФУУДС” ООД посредством техническо оборудване, разположено на територията на Република България. „АЛАДИН ФУУДС” ООД не гарантира и не носи отговорност за достъпността и надлежното предоставяне на Услугите на Уебсайта aladinfoods.bg извън територията на Република България, както и в частност населените места в които не се осъществява доставка могат да се използват само неплатени услуги. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите, предмет на настоящите Общи условия, извън територията на Република България, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е изцяло отговорен за спазване на приложимото законодателство съобразно с мястото на ползване на Услугите.

16.5. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

                                                                                                  XVІI. СПОРОВЕ

17. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. Ако не се постигне съгласие, всички неразрешени спорове, породени от тези Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до техните тълкувания, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на непълноти в тях или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез преговори, а в случай на непостигане на съгласие - по съдебен ред.

Количка

  • В момента нямате добавени артикули в количката
Междинна сума:

0лв.

×