Обратно

Новини

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА "КОЛЕДА С ALADIN FOODS"

Условия за ползване и политика за защита на личните данни на играта „Коледа с Aladin Foods”

Чл. 1. Организатор и официални правила на промоцията
1.1. Играта „Коледа с Aladin Foods” се организира и провежда от „АЛАДИН ФУУДС” ООД, с ЕИК 115271421, със седалище и адрес на управление: град София 1324, район „Люлин”, ж.к. „Люлин”, бул. Европа № 119, наричано "Организатор" със съдействието на „КОКА-КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ” АД, вписано в ТРРЮЛНЦ на АВ към МП с ЕИК: 131032463, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Рачо Петков Казаджията“ № 8, наричанo „Партньор”.
1.2. Участниците в тази Игра са длъжни да спазват условията на тези официални правила, които по-нататък са наречени „Официалните правила” или „Правилата”.
1.3. Официалните правила са достъпни за всеки в периода на промоцията на уеб страницата: http://aladinfoods.bg/news.
1.4. Организаторите си запазва правото да допълват или променят Официалните правила. Допълненията и/или промените ще бъдат оповестени публично със средствата, упоменати в чл. 1, ал. 3, като промените влизат в сила от момента на оповестяването им на: http://aladinfoods.bg/news.


Чл. 2. Място на провеждане и продължителност на играта
2.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.
2.2. Играта се провежда само в сайта за доставки на Aladin Foods - www.aladinfoods.bg в периода 01.12.2020г. – 31.12.2020 г. Условията на играта не важат за покупки направени в обектите на Aladin Foods в страната.


Чл. 3. Право на участие
3.1. В играта има право да участва всяко физическо лице (“Участник”), закупило една или повече от промоционалните комбинации – „Мастър комбо”, „Коледна изненада” или “3G” - нататък наричани „Промо комбота” от сайта на компанията www.aladinfoods.bg в периода на играта.
3.2. С участието си в тази игра, участниците напълно и доброволно се съгласяват с настоящите условия и потвърждават, че са запознати с тях и изразяват съгласието си да участват.
3.3. В играта не се допуска участието на служители на „АЛАДИН ФУУДС” ООД и КОКА-КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ”, както и членове на техните семейства.


Чл. 4. Продължителност на играта
4.1. В играта могат да участват всички поръчки, съдържащи едно или повече Промо комбота от сайта на „АЛАДИН ФУУДС” ООД - www.aladinfoods.bg между 00:00:00 часа на 01.12.2020 г. до 23:59:59 часа на 31.12.2020 г.
4.2. Регистрацията на касовите бонове може да бъде направена от 00:00:00 часа на 01.12.2020 г. до 23:59:59 часа на 31.12.2020 г., чрез изпращане на мейл със снимка на касовата бележка на game@aladin.bg .


Чл. 5. Механизъм на играта
5.1. За да се включат в играта, Участниците трябва да:
А/ Посетят www.aladinfoods.bg
Б/ Закупят едно или повече Промо комбота в периода от 00:00:00 часа на 01.12.2020 г. до 23:59:59 часа на 31.12.2020 г.
В/ Да изпратят имейл съдържащ снимка на касовият бон в периода от 00:00:00 часа на 01.12.2020 г. до 23:59:59 часа на 31.12.2020 г. на имейл - game@aladin.bg, като предоставят също две имена и телефонен номер.
5.2. При изпълнение на условията от чл. 5, участникът участва в томболата за спечелването на една от наградите: 3 броя смартфон HUAWEI P40 LITE DS BLACK. Наградите са с пазарна стойност над 100 лв. Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон, Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да заплати същата. Тъй като наградите се предоставят от Партньора ККХБК, той поема задължението да заплати данъка за наградите, като за тази цел Организаторът му предоставя данните на спечелилите участници - три имена и ЕГН. С участието си в промоцията участниците се съгласяват, че при спечелване на награда данните им ще бъдат предоставени на ККХБК за целите на изпълнение на законовото задължение за внасяне на данък.

5.3. Играта важи САМО за покупки, направени през сайта www.aladinfoods.bg . Играта не важи при покупки в нито едно от заведенията на Аladin Foods в страната. Играта не важи за покупки в нито един от магазините на Аladin Foods в страната.
5.4. Тегленето на печелившите на трите награди – 3 броя смартфон HUAWEI P40 LITE DS BLACK  ще се извърши на 07.01.2021 г. При тегленето ще бъдат определени и 5 допълнителни резервни печеливши участници. Тези резултати се вписват в списък на резервите. Печелившите участници ще бъдат публикувани на 07.01.2021 г. на: http://aladinfoods.bg/news и Facebook страницата на „АЛАДИН ФУУДС” ООД: https://www.facebook.com/AladinFoods/. Всеки печеливш ще бъде уведомен чрез мейл на имейла, с който е участвал или чрез телефонно обаждане, ако организаторът не успее да осъществи контакт с печелившия на предоставения от него имейл . С един касов бон участникът може да спечели само една награда.
5.5. Aко организатора не успее да се свърже с печелившите по нито един от изброените в точка 5.4. начини в 7 (седем) дневен срок, си запазват правото да предоставят наградата на някой от резервните печеливши.
5.6. Не се допуска размяна на подаръци за паричната им равностойност или други награди, услуги или привилегии.

5.7. Всеки участник може да изпрати неограничен брой мейли с касови боновe съдържащи едно или повече Промо комбота в периода на промоцията.

Чл. 6. Получаване на награди.
6.1. След уведомяване по имейл, организаторите ще се свържат с печелившите. При невъзможност, организаторите да осъществят връзка с печелившите ще опитват да установят връзка и/или на предоставения от участника телефонен номер. Ако организаторите не успеят да установят контакт, ще очакват от спечелилите да се свържат с тях в 7 (седем) дневен срок след тегленето на печелившите. Участниците в играта ще получат наградата до 15 (петнадесет) календарни дни от датата на установяване връзка с тях, но не по-късно от 29.01.2021 г. като при получаването й те следва да се идентифицират с документ за самоличност. При получаването на подаръка участникът е длъжен да потвърди писмено получаването му, като подпише приемо-предавателен протокол. Липсата на потвърждение, невъзможността или отказът да се направи такова при получаването на наградата правят получаването ѝ невъзможно. В случай на такава невъзможност да се достави/получи наградата в съответствие с процедурата, участникът губи правото си върху наградата.
6.2. Наградата може да се получи и от официално упълномощен представител.
6.3. Наградата ще бъде предоставена от представител на фирма „АЛАДИН ФУУДС” ООД (ALADIN FOODS). Ако печелившите дадат съгласието си, те ще бъдат снимани по време на връчването. С тяхно съгласие снимките ще бъдат използвани от „АЛАДИН ФУУДС” ООД за комуникация в социалните мрежи и на официалната уеб страница на компанията – www.aladinfoods.bg .
6.4. В случай че един или повече от Участниците е нарушил, което и да било от тези Официални правила при заявяването на участие или в случай че подаръкът не бъде приет или не може да бъде получен от Участник, поради невъзможност Организаторите да се свържат с последния заради несъществуващ, несъответстващ, непълен или неточен телефон или адрес на електронна поща, наградата се предоставя на първия резервен печеливш и т.н. до изчерване на всички резервни печеливши, ако това се налага. При резервните печеливши се спазват същите правила.
6.5. При получаване на наградите, печелившите са длъжни да представят касовия бон като доказателство за покупката и регистрацията.


Чл. 7. Описание на наградите
7.1. Наградите в Играта са, както следва: – 3 броя смартфон HUAWEI P40 LITE DS BLACK .


Чл. 8 Лични данни
8.1. С участието си в тази игра Участниците потвърждават, че са запознати с Официалните правила на играта, както и с Политиката за защита на личните данни на „АЛАДИН ФУУДС” ООД, достъпна на линк: http://www.aladinfoods.bg/bg/terms и са съгласни с тях.
8.2 С участието си в настоящата игра участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в играта и евентуалното получаване на награда и предоставят изричното си съгласие, че техните имена, адрес и другите лични данни, събрани по повод играта, могат да бъдат съхранявани и използвани от Организаторите или упълномощени от тях лица само по повод и във връзка с изпращане на спечелените награди и доказване на получаването им от страна на участниците. Организаторите имат правото да обявят имената на печелившите Участници от томболата за теглене на наградите на своята официална Facebook страница и/ или чрез други подходящи средства за масова информация.
8.3. В случай че при регистрацията за участие в играта участниците са дали своето изрично съгласие, те ще получават по имейл новини от компанията, промоционални предложения, информация за бъдещи игри и други съобщения относно Уеб-сайта, стоките и услугите, които „АЛАДИН ФУУДС” ООД предоставя.
8.4. Правата на участниците в тази игра са гарантирани от Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни
8.5. Всеки Участник може да упражни правата си за достъп, коригиране, заличаване или блокиране на данните, както и всички други права предвидени в горепосочените нормативни актове, чрез писмено заявление, подписано и датирано, изпратено на пощенския адрес на Организатора или на имейл адрес info@aladinfoods.bg .


Чл.9. Съдебни спорове и приложимо законодателство
Евентуални спорове между Организатора от една страна и някой Участник от друга се разрешават по взаимно съгласие. Ако това е невъзможно, споровете се разрешават от български съд по действащото българско законодателство.


Дата на публикуване: 01.12.2020г.
 

Количка

  • В момента нямате добавени артикули в количката
Междинна сума:

0лв.